Informacje o współpracy

Informacje o współpracy

UNIKAT SP. Z O.O. – podstawowe informacje o współpracy w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Siedziba UNIKAT sp. z o.o. znajduje się w Warszawie, adres: ul. Stefana Pogonowskiego 18, 01-564 Warszawa. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000214042, REGON 01580311500000, NIP 5252308177, kapitał zakładowy 160.000,00 zł. 

UNIKAT posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Kopia dokumentu ubezpieczenia aktualnego na dzień zawarcia umowy stanowi załącznik do umowy pośrednictwa. Polisa ubezpieczenia PZU odpowiedzialności cywilnej zawodowej na sumę gwarancyjną 100 000 EUR. 

UNIKAT w swojej działalności stosuje odpowiednie środki zapobiegające ujawnieniu informacji swoich klientów osobom trzecim, w szczególności realizuje w pełnym zakresie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Konto Bankowe UNIKAT prowadzone jest w PKO Bank Polski, numer konta: 54 1020 1026 0000 1902 0478 8602

UNIKAT jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 

UNIKAT świadczy najwyższej jakości usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży/kupna lub wynajmu/najmu nieruchomości położonych na terenie Polski. UNIKAT również we współpracy ze swoimi partnerami oferuję usługi z zakresu doradztwa finansowego i doradztwa prawnego. 

UNIKAT w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami podejmie (w zależności od indywidualnych uzgodnień z klientem) m.in. następujące czynności:

Umowa z UNIKAT może (zależnie od indywidualnych uzgodnień z klientem) zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony z odpowiednio ustalonym okresem wypowiedzenia.

Preferowanym przez UNIKAT systemem wynagrodzenia jest system prowizyjny. UNIKAT na podstawie indywidualnych negocjacji z klientem proponuje odpowiednią wysokość prowizji uwzględniającą m.in. zakres koniecznych czynności, czas na jaki umowa zostaje zawarta oraz wyłączność lub brak wyłączności przy pośrednictwie.

Preferowaną metodą współpracy UNIKAT z klientem jest umowa na wyłączność natomiast możliwe jest podpisanie umowy pośrednictwa z brakiem klauzuli o wyłączności.