Unikat Warszawska agencja nieruchomości widok plac kultury 2 Unikat Warszawska agencja nieruchomości widok plac kultury 2
Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, informujemy iż,

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNIKAT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stefana Pogonowskiego 18, 01-564 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000214042, REGON 01580311500000, NIP 5252308177, kapitał zakładowy 160.000,00 zł.

2. Dane kontaktowe administratora.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: rodo@unikat.realestate lub drogą pocztową na adres: UNIKAT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stefana Pogonowskiego 18, 01-564 Warszawa.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. obsługi zgłoszeń i złożonych zapytań, na podstawie udzielonej przez Pani/Pana zgody (np. przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon),
 2. związanych z zawarciem, wykonaniem i obsługą zawartej umowy (w szczególności umowy pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu, dzierżawy, wynajmu, regulacji stanu prawnego nieruchomości, współpracy w zakresie realizacji umowy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, pośrednikami finansowymi, kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami, prawnikami, organami administracji), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. dokonywanie rozliczeń zawartej umowy, w tym realizacji płatności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. realizacja obowiązków prawnych administratora, w szczególności w zakresie żądań organów administracji publicznej i sądów  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. realizacja obowiązków administratora w zakresie rachunkowości oraz realizacja obowiązków podatkowych administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 6. realizacja obowiązków administratora wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”) tj. w szczególności: identyfikacja klienta i jego przedstawicieli, weryfikacja tożsamości klienta i jego przedstawicieli, identyfikacja beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), monitorowanie rozbieżności między CRBR a ustaleniami administratora, ustalenie struktury własności i kontroli w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dokonanie oceny stosunków gospodarczych klienta, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, stałe monitorowanie transakcji i stosunków gospodarczych łączących pośrednika nieruchomości z jego klientami, uzyskiwanie informacji o powiązaniach klienta z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, obowiązek zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – przy czym administrator ma prawo do odmowy wykonania usługi lub do zawieszenia jej wykonywania do czasu otrzymania od klienta stosownych dokumentów i informacji wymaganych przez ustawę AML (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 7. dochodzenie roszczeń wynikających lub związanych z zawartą umową, jak również obrona przed roszczeniami wynikającymi lub związanymi z zawartą umową (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 8. komunikacja w zakresie realizacji zawartej umowy (podstawa: art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 9. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Potencjalni odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
 2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 3. podmiotom z którymi administrator współpracuje przy wypełnianiu uprawnień i obowiązków związanych z zawartą z Panią/Panem umową, w tym podmiotom zapewniającym obsługę księgową, kadrową, prawną, archiwizację i niszczenie dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, obsługę w zakresie marketingu, ochronę osób i mienia, dostawcom usług w zakresie platform sprzedażowych, a także agentom i agencjom pośrednictwa nieruchomości z którymi administrator współpracuje przy realizacji umowy, dostawcom systemów informatycznych, podmiotom udzielającym administratorowi wsparcia technicznego i informatycznego.

Pani/Pana dane nie będą przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz  Islandia, Norwegia i Liechtenstein) ani nie zostaną przekazane organizacji międzynarodowej.

5. Pliki Cookies

Dla Państwa wygody serwis unikat.realestate używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia użytkownika (komputer, tablet, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych, wiele plików cookies ma charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.

Serwis unikat.realestate stosuje dwa typy plików cookies: 

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
  • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy, do których niekiedy odsyła serwis unikat.realestate, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

Przeglądarka internetowa z której korzystasz domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w Twoim urządzeniu, przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie plików cookies. Jeżeli nie życzysz sobie wykorzystania plików cookies przy przeglądaniu serwisu, możesz zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia możesz zmienić w dowolnej chwili.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie unikat.realestate

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe przechowywane będą jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celów wskazanych w części III powyżej, o ile właściwe przepisy prawa nie przewidują innego okresu przechowywania danych.

W przypadku celów związanych z realizacją umowy co do zasady będzie to okres współpracy stron, o ile okoliczności szczególne nie wymagają przechowywania danych w dłuższym okresie czasu.

Przechowywanie danych w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora (w tym rachunkowych i podatkowych) odbywać się będzie w okresach przewidzianych przez właściwe przepisy prawa w tym zakresie.

Przechowywanie danych w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających lub związanych z zawartą umową, jak również obroną przed roszczeniami wynikającymi lub związanymi z zawartą umową co do zasady odbywać się będzie nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń, o ile okoliczności szczególne lub przepisy prawa nie uzasadniają przechowywania tych danych w okresie dłuższym.

Przechowywanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych odbywać się będzie przez okres współpracy na podstawie zawartej umowy lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu w tym zakresie.

7. Pani/Pana prawa związane z danymi osobowymi.

Ma Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz prawo do uzupełniania danych niekompletnych,
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w szczególności gdy przetwarzamy dane realizując cele wynikające z naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. – w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody – wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody w takim przypadku może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na podany na wstępie adres e-mail lub listownie na podany na wstępie adres pocztowy.

Zakres przysługujących Pani/Panu praw może zależeć od podstaw przetwarzania konkretnych danych osobowych oraz sposobu w jaki zostały zgromadzone. W razie pytań lub wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt – dane do kontaktu podane zostały na wstępie niniejszej informacji.

8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Pani/Pana dane nie będą przedmiotem profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

9. Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonywania umowy z administratorem.

10. Postanowienia końcowe.

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone w niniejszej Polityce prywatności zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej w zakładce „Polityka prywatności”.
 3. Wszelkie pytania, zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu unikat.realestate należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@unikat.realestate
NAPISZ ZADZWOŃ